Contact

Yin Yuxia

Project Director

Sino-German Energy Partnership
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tayuan Diplomatic Office Building 2-5
14 Liangmahe South Rd.
Chaoyang District
100600 Beijing
PR China

☎ +86 10 8527 5589 ext. 306

yuxia.yin(at)giz.de

Yin Yuxia

Karin Franzen

Senior Advisor

Bilateral Energy Partnerships
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Köthener Str. 2
10963 Berlin
Germany

☎ +49 30 33 84 24-587

karin.franzen(at)giz.de

Karin Franzen

Ma Qiongying

Senior Project Manager

Bilateral Energy Partnerships
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tayuan Diplomatic Office Building 2-5
14 Liangmahe South Rd.
Chaoyang District
100600 Beijing
PR China

☎ +86 10 8527 5589 ext. 200

qiongying.ma(at)giz.de

Ma Qiongying

Maximilian Ryssel

Project Manager

Sino-German Energy Partnership
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tayuan Diplomatic Office Building 2-5
14 Liangmahe South Rd.
Chaoyang District
100600 Beijing
PR China

☎ +86 10 8527 5589 ext. 201

maximilian.ryssel(at)giz.de

Maximilian Ryssel

Tim Nees

Project Manager

Sino-German Energy Partnership
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tayuan Diplomatic Office Building 2-5
14 Liangmahe South Rd.
Chaoyang District
100600 Beijing
PR China

☎ +86 10 8527 5589 ext. 302

tim.nees(at)giz.de

Tim Nees

Yang Neng

Technical Advisor

Sino-German Energy Partnership
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tayuan Diplomatic Office Building 2-5
14 Liangmahe South Rd.
Chaoyang District
100600 Beijing
PR China

☎ +86 10 8527 5589 ext. 311

neng.yang(at)giz.de

Yang Neng

Lv Yanan

Project Officer

Sino-German Energy Partnership
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Tayuan Diplomatic Office Building 2-5
14 Liangmahe South Rd.
Chaoyang District
100600 Beijing
PR China

☎ +86 10 8527 5589 ext. 100

yanan.lv(at)giz.de

Lv Yanan